martes, 27 de octubre de 2009

ELS MEUS ALUMNES.Doncs després de veure aquest magnífic vídeo sobre l'aplicació i la inculcació de les Noves Tecnologies en el camp educatiu, crec que ja ens hem de concienciar, amb serietat i sense cap mena de dubte, del fet que hem de començar, sense deixar que transcorregui més el temps, a investigar i a conèixer tant el funcionament, els objectius i alguns dels advantatges i inconvenients que ens aporten diversos serveis proporcionats per les TIC.

Juntament amb la meua companya Raquel, durant 3 dies del passat mes de juny, vam assistir a unes Jornades de Novadors, que es van donar ací en la UJI, amb el títol de: On STIC?. La veritat es que va resultar una experiència molt satisfactoria, per què vam poder observar diferents opinions, tan de mestres com de professors, sobre com inculcar les TIC en les diferents àrees educatives.

Personalment, crec que tan els mestres actuals com els futurs,tenim l'obligació, ara per ara i tenint en compte el progrés que s'esta donant en l'Educació, respecte a l'ús de les TIC, de conviure en el Món Tecnològic. Ja que si no, com s'evidencia en molts moments del vídeo, els xiquets/es se'ns menjaran i fins i tot ens deixaran en ridícul a l'hora de mantenir relacions d'ensenyament-aprenentatge. Ens hem d'oblidar de les classes magistrals, amb paper i boli, cal començar a relacionar-se amb les TIC!. Encara que ho vejam impossible, ara per ara, serà necessari lograr-lo per tal d'afrontar el càrrec de docència, en el procés d'ensenyament-aprenentatge, futur. Ànims a tots, no és un càstig, sino al contrari, és un bé global per a tota la societat!
VIOLETA PITARCH MARÍN.

lunes, 26 de octubre de 2009

MAPA DE GOOGLE MAPS EN 5 LLOCS SIGNIFICATIUS DEL MEU POBLE.

Aquest cap de setmana passat vaig fer unes quantes fotos als llocs més significatius de Vilafranca. D'aquesta recopilació, en vaig extraure 6 i les vaig pujar a la galeria de Flickr.

A continuació, vaig crear el meu mapa sobre Vilafranca, en el Google Maps, i vaig vincular cada punt significatiu d'aquest en cada foto de Flickr. Vaig realitzar una petita descripció, i vaig cercar adreces web ,amb informacions significatives i pertinents, sobre cadascun d'aquests punts seleccionats.

En aquesta tasca he tingut l'ocasió de fer ús de Flickr i a més he tingut que treballar, una estona, en el Google Maps.

Com a objectius més rellevants d'aquesta tasca, cal destacar la pràctica en Flickr i en primer lloc, la creació d'un Mapa en Google Maps i finalment, el fet d'enllaçar la pàgina del meu Blog a l'Aula Virtual.

ENLLAÇ AL MEU MAPA DE VILAFRANCA.

VIOLETA PITARCH MARÍN

domingo, 25 de octubre de 2009

QUÈ ÉS TWITTER? COM ES FA SERVIR EN LA EDUCACIÓ?

TWITTER és un servei gratuït de Microblogging que permet, als seus usuaris, enviar micro-entrades basades en el text, denominades "tweets", d'una longitud màxima de 140 caràcters.
L'enviament d'aquests missatges es pot realitzar tant per Twitter, com per via SMS des de qualsevol telèfon mòbil, des de programes de mensageria instàntania, o inclós des de qualsevol aplicació d'altres serveis, com són: Twitterrific, Tweetie, Facebook, Twinkle, Tweetboard o TweetDeck.

Dins dels usos més coneguts de TWITTER cal mencionar: el seguiment d'events en directe, la retransmissió de charles, de conferències i ponències educatives, a les que, ara per ara, poca gent gaudeix del seu accés en directe. L'intercanvi d'opinions entre diferents especialistes en la aplicació de les noves tecnologies al sistema educatiu, inclús sobre debats, retransmessos en la televisió, sobre alguna temàtica de l'educació.

A més a més, notícies recents ens confirmen , que en Anglaterra, tècnics informàtics ja han començat a realitzar entrevistes de qualsevol disciplina a través del magnífic servei, TWITTER.

Aquesta tasca m'ha semblat de les mes útils i interessant, que he realitzat fins ara en aquesta assignatura, perquè crec que és molt important crear-te un usuari, en 10 minuts, i a partir d'aquest moment buscar i seguir al major nombre d' especialistes amb l'aplicació de les TIC en l'Educació, els quals et facilitaran, contínuament, captar diverses opinions sobre temàtiques d'aquest Bloc i a la vegada, tindre la oportunitat d'aportar noves notícies i opinions a tots els teus seguidors de Twitter.

TWITTER, INTERNET EN TEMPS REAL!
Violeta Pitarch Marín

martes, 20 de octubre de 2009

ESCOLA 2.0.

La Web 2.0 es coneix com el conjunt d’elements tecnològics essencials per tal que es puga donar a terme un procés ensenyament - aprenentatge en les aules, funcionant l'educació a través del model: ESCOLA 2.0.
El mecanisme de la Web 2.0 consisteix en la configuració d’un component social que potencia tant la comunicació, la col·laboració i l’ intercanvi. Resulta quasi imprescindible, la aplicació de tot allò que ens aporta la Web 2.0 en el procés educatiu. Perquè si es caracteritza aquest com un procés comunicatiu, entre altres termes, hui per hui, comença a resultar absurd el fet de que tant els mestres com els propis xiquets/es no es llancen a potenciar els serveis que ens ofereix aquest ret, amb la intenció de facilitar l’aprenentatge, potenciant els valors de participació i cooperació, intentant aprendre, mútuament, a través d’una construcció col·lectiva i global del coneixement.
La Web 2.0 amb la intenció de aconseguir aquests objectius o fins, ens ofereix, contínuament, molts serveis, que amb ajuda de tots deuríem aplicar en les aules amb els xiquets/es d’Educació Primària.
Dins dels sistemes de gestió de continguts o CMS, podem trobar diversos serveis pràctics en l’ educació como són: els Blogs, els Wikis, la folcsonomía o Wikipedia persona i el Google Maps.
L'aplicació de la Web 2.0 a l'escola té molts beneficis. Podriem arribar a considerar el concepte ESCOLA 2.0., quan considerem molts dels serveis pràctics anomenats aplicats a la comunitat escolar (alumnat, professorat, pares i mares...)

Els formats de la Web 2.0 més importants i amb una major aplicació en les aules són els Wikis, en primer lloc i li segueixen els Blogs.
Els Wikis formen part d’un gran vehicle tecnològic, amb una àmplia i major utilitat en les aules, tant entre els xiquets/es com entre els mateixos mestres.
Aquesta eina podria utilitzar-se entre els xiquets/es del 3r Cicle de Primària, elaborant un wiki sobre un tema o noticia d' una àrea específica, amb la intenció de que cada xiquet/a investigue un poc, per tal de que entre tots/es siguen capaços de plasmar en l’apartat corresponent la informació més rellevant i essencial sobre qualsevol temàtica educativa. Les diverses aportacions en el wiki quedarien controlades i dirigides pel mestre-tutor. Podriem ser consultades per tota la comunitat educativa.

Seria enriquidor i oportú, el fet que cada centre crearà el seu propi Blog, aportant i plasmant informació sobre diferents temàtiques de gran utilitat i pràctiques per al centre, be relacionades amb el funcionament del propi centre, de la ciutat o en el que es troba ubicat, sobre el medi ambient i fins i tot, sobre diferents àrees educatives. En aquest Blog, podrien col·laborar i relacionar-se tan els diferents mestres, be del centre com d’altres centres de la mateixa localitat i de llocs molt llunyants, els propis xiquets/es i fins i tot les famílies.
En el camp dels Blogs, puc dir, per experiència pròpia, que l'inici de la creació i renovació del Blog, resulta més còmode i pràctic, si el porten en funcionament alumnes de 3r Cicle de Primària respecte als de 1r Cicle.
Per acabar, cal recordar que tan el “Google Maps” com “Google Earth”, són dos serveis magnífics de Web 2.0 que comporten una gran aplicació en les aules educatives.
Una activitat en la que es deuria aplicar aquest servei, consisteix en fer una activitat extraescolar per tal de visitar els monuments de una localitat, i després que cada xiquet/a localitze aquells de més interès personal en el mapa, que ens ofereix aquest servei lliure.

Violeta Pitarch Marín.

PER A QUÈ SERVEIX FRIENDFEED?


Friendfeed és un servei gratuït que ens permet compartir tot tipus de dades emmagatzemades amb els amics/gues de forma senzilla i online. És un mètode divertit i interactiu per tal de descobrir i intercanviar, amb els amics/gues, opinions sobre informacions i temàtiques concretes.

El fet de registrar-nos amb un compte a Friendfeed ens porta molts avantatges.
S’ aconsegueix, de forma ràpida i còmoda, un canal personalitzat format pel conjunt de continguts que decideixes compartir amb el teu grup d’amics. Podem penjar des de fotos, enllaços a pàgines web, interessants per a tots els membres, fins i tot es poden arribar a llegir missatges personals.

A més a més, cada grup d’amics pot configurar-se el seu canal personalitzat, on compartir, contínuament, qualsevol material interessant i útil per a tots ells.

Violeta Pitarch Marín.

sábado, 17 de octubre de 2009

lunes, 12 de octubre de 2009

PER A QUÈ FARIES SERVIR LES NOVES TECNOLOGIES?

TASCA 2: SÓC MESTRE/A, NOVES TECNOLOGIES, PER A QUÈ?
-Per a què faries servir les noves Tecnologies?

Les Noves Tecnologies, cada vegada més, tenen una major aplicació en diversos camps de l’Educació, començant en l’etapa Infantil, seguint en els tres cicles que componen l’Educació Primària i amb una major i àmplia utilització en la Educació Secundària Obligatòria.

Per aquest motiu, cal que totes les persones, com jo, que després d’haver superat, fa un parell d’anys, les oposicions per tal de exercir el càrrec de mestre/a, cal que assistim i ens informem, contínuament, a través de diversos monòlegs, debats i conferències que plantegen certs professors/es amb interès per potenciar l’Ús de les Noves Tecnologies. Per tal de conscienciar-nos del fet que la implantació i el funcionament de les Noves Tecnologies en l’Educació, en aquest cas en Primària, és cada volta més necessària, per facilitar l’aprenentatge dels xiquets/es, deixant de banda aquells mecanismes tradicionals que condicionen la forma de com instruir i educar a l’alumnat, sense deixar certa llibertat tan als mestres com als alumnes en el procés d’ ensenyament–aprenentatge. Els models tradicionals educatius, com són l’ús de la pissarra manual, les llibretes, els llibres de text..., s’oposen a les Noves Tecnologies.

Les Noves Tecnologies de l’Educació, fan referència a tot aquell conjunt de mecanismes de caire informàtic-digital aplicades al camp educatiu. Respecte a tot aquest conjunt ampli caben mencionar les següents: l’ús d’una pissarra digital, llibres de text electrònics, premsa electrònica, treballar en la Plataforma Moodle...

En l’Educació Primària, posseeix una gran rellevància el tractament de la informació i la competència digital.

Per tal de realitzar una mena de reflexió sobre la importància i la aplicació de les Noves Tecnologies en la Educació, cal abordar, minuciosament, cadascuna de les àrees tractades en el període de la Educació Primària.
-L’Àrea de Llengua, contribueix en quant que proporciona coneixements i destreses per a la recerca, selecció, tractament de la informació i comunicació, per tal de comprendre la informació lingüística, la seua estructura textual, i per a facilitar la producció oral i escrita. En l’àmbit lingüístic, tan en el cas de la llengua castellana com en valencià, cal fer ús de suports electrònics en la creació i formalització de textos.

D’altra banda, els nous mitjans de comunicació digitals que sorgeixen, contínuament, impliquen un ús social i col·laboratiu de l’escriptura i en l’aprenentatge de les llengües.

A més, cal tenir en compte, que un dels objectius, segons el DOCV, de l’àrea lingüística, consisteix a usar els mitjans de comunicació social i les tecnologies de la informació per tal d’obtenir, interpretar opinions diverses i com a un bon instrument de treball i d’aprenentatge.

Els mestres hem de prendre certa iniciativa en la utilització dirigida de les TIC i del funcionament de les biblioteques, per tal d’obtenir informació i models per a la composició escrita. A més els xiquets/es, en aquesta àrea, han d’iniciar-se en l’ús de diversos programes informàtics, adaptats en tot moment, al seu nivell.

D’altra banda, posseeix una gran importància, en el procés d’aprenentatge d’una llengua, en aquest cas el valencià o castellà, la utilització de documents videogràfics i sonors, a través dels quals, els xiquets/es siguen capaços d’obtenir, seleccionar i relacionar informacions rellevants.


-L’ Àrea de les Ciències Naturals i Socials.

Pel que fa a la competència en el Tractament de la Informació i competència digital, i la competència en comunicació lingüística, en bona part dels aprenentatges d’ aquesta àrea, s’utilitzen procediments que requerien diferents codis, formats i llenguatges pera la seua comprensió.

En l’Àrea de Coneixement del Medi o de les Ciències Naturals, cal utilitzar les TIC per a obtindre informació i com a instrument per a aprendre i compartir coneixements i valorar la seua contribució a la millora de les condicions de vida.

En aquesta Àrea, també es plasma un bloc sobre el camp de la Informàtica. En aquest camp s’han de tractar alguns apartats com són, la utilització bàsica de tractament de textos, presentació dels treballs en paper o suport digital i la recerca en Internet.

-L’Àrea Artística.

En aquesta àrea, a més de suggerir, a l’alumnat, models artístics, a fi d’ampliar les seues possibilitats de valoració de les manifestacions artístiques reconegudes per la cultura, també es important, la utilització de tecnologies de la informació i de la comunicació, les quals exerceixen la funció de provocar situacions creatives i d’ampliació del coneixement.

El tractament de la informació i la competència digital s’adquireix, en aquesta àrea, de l’ús de la tecnologia com a eina per mostrar processos relacionats amb la música i les arts visuals, amb la finalitat d’apropar als xiquets/es a la creació de produccions artístiques i a l’anàlisi de la imatge i el so i dels missatges que estos transmeten.

Un dels objectius o reptes, que proposa l’Artística, consisteix en el fet que els xiquets/es arriben a conèixer algunes de les possibilitats dels mitjans audiovisuals i les tecnologies de la informació i comunicació en què intervenen dos components: la imatge i el so.


-L’ Àrea d’Educació Física.

Esta àrea col·labora, des d’edats primerenques fins a la valoració crítica dels missatges referits al cos, procedents dels mitjans d’informació i comunicació, que poden danyar la pròpia imatge corporal. Per tant, des d’aquesta perspectiva, cal contribuir, en certa manera, a la competència sobre el tractament de la informació i la competència digital.

És necessari fer un bon ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació com a mitjà per tal de demanar informació, elaborar documents i fomentar un esperit crític per a obtenir informació relacionada amb l’ Educació Física, i per a establir intercanvi d’opinions amb l’alumnat d’altres centres docents.

-L’Àrea de Llengua Estrangera.

En aquesta àrea, la mestre/a haurà d’aconseguir, amb el màxim esforç i ingeni, que el xiquet/a reba la varietat de discursos, expressions usuals, matisos fonètics i prosòdics propis de les diferents situacions reals de comunicació, amb el suport dels mitjans audiovisuals convencionals i de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Aquesta àrea lingüística, com tota la resta, esta dividida en diferents Blocs Educatius.

Cal prestar certa atenció al Bloc 6, perquè,concretament, aquest es centra en la “Tecnologia de la Informació i de la Comunicació”. En aquesta àrea la Tecnologia de la informació i de la comunicació aconsegueix la seua pertinència màxima. La possibilitat de treballar directament amb textos reals, accedir a productes culturals ja elaborats, comunicar-se amb parlants de la mateixa edat o participar en projectes conjunts, a més de l’atracció intrínseca que tenen per als joves aprenents, fan de les TIC un context global que atorga integrés i rellevància a tot un conjunt d’activitats que poden ser realitzades fàcilment en la classe de llengua.

D’ altra banda, cal iniciar, als xiquets/es, en la utilització de programes informàtics educatius per a llegir i escriure missatges senzills. A més, cal fer un ús progressiu de les noves tecnologies de la informació i comunicació per tal d’introduir i reforçar els aprenentatges de la llengua estrangera.

També és important que entre els xiquets/es es reflexe un cert interès per una progressiva utilització personal de les Tecnologies de la Informació i Comunicació com a mitjà de contacte amb altres cultures i parlants, d’accés a la informació en altres llengües i d’auto aprenentatge.

Amb un esforç, tan per part dels mestres/es com de l’alumnat, cal intentar utilitzar algunes estratègies que afavorisquen el procés d’aprenentatge com: l’ús de recursos visuals i gestuals, realitzar qüestions pertinents per tal d’obtenir informació, demanar aclariments, utilitzar diccionaris bilingües i monolingües, buscar, recopilar i organitzar informació en diferents suports, utilitzar les tecnologies de la informació i comunicació per a contrastar i comprovar informació, i identificar alguns aspectes que ajuden a aprendre millor.


-L’ Àrea de Matemàtiques.

Les Matemàtiques contribueixen al tractament de la informació i a la competència digital en diversos sentits. D’una banda perquè proporcionen destreses associades a l’ús dels nombres, com ara la comparació, l’aproximació o les relacions entre les diferents formes d’expressar-los, facilitant així la comprensió d’informacions que incorporen quantitats o mesures. La iniciació en l’ús de les calculadores i d’altres tecnologies per a facilitar la comprensió de continguts matemàtics està també unida al desenrotllament de la competència digital.

A més, resulta imprescindible, utilitzar de forma adequada els mitjans tecnològics tant en el càlcul com en la recerca, tractament i representació d’informacions diverses, així com per a l’ampliació dels continguts matemàtics i la seua relació amb altres àrees corresponents a l’Educació Primària.

Resumint, arribem a la conclusió, que en totes les Àrees pot tindre un ús eficaç el ús de les Tecnologies d’Informació i Comunicació. A mesura que va passant el temps, els mestres que facen servir les Noves Tecnologies deixaran d’una banda els mètodes tradicionals.

Violeta Pitarch Marín. 2n Magisteri Primària.

Curs: 2009/10


miércoles, 7 de octubre de 2009

L'EXPERIÈNCIA PERSONAL SOBRE LA CREACIÓ DEL MEU PROPI BLOG.

Personalment, la iniciació i les arrels de la creació de BLOGS, al igual que el fet de començar a treballar en el món de les Noves Tecnologies, van recaure sobre mi a finals de 1r de Batxillerat i sobretot durant tot el 2n de Batxillerat en l' IES Politècnic. Açò va ser gràcies a alguns professors, que pertanyen al camp científic i a la vegada involucrats, totalment, en la progressió de les noves tecnologies aplicades a l'educació, com són: Rafà Mollà, Paco Rambla i Sergi Mestre.

En 1r de batxillerat, com vam tenir de professor de Biologia i Geologia, a Rafà Mollà, ell amb l'empenta que havia rebut per part de Sergio Mestre, anys anteriors, ens va involucrar a tots els alumnes de la classe ,per tal de començar a treballar a partir de l'Aula Virtual, del propi institut, millor dit del Departament de Ciències.

A mi, en una primera entrada, tot aquest món tecnològic em va semblar bastant complicat d'entendre. Com que encara no ens va obligar a treballar en aquestes eines, durant aquest curs vaig aconseguir fugir d'aquestes eines i d'aquest “embolic”.

Però va arribar 2n de Batxillerat, i en aquest curs, professors com Sergi Mestre i Paco Rambla ja ens van dir que no ens quedava més remei que començar a introduir-nos i a formar part d'un aula virtual , participant en molts dels seus programes didàctics.

Vaig introduir-me creant-me un conte GMAIL, amb ajuda de Sergi Mestre i seguidament ja em vaig crear el meu propi BLOG.

La veritat es que aquest BLOG, durant el curs de 2n de Batxillerat, el feia servir, contínuament, per tal de plasmar molts posts relacionats amb notícies científiques.

L'experiència científica que em van implantar en la meua formació acadèmica, els membres del Departament de Ciències de l' Ies Politècnic, em sembla a més de molt útil, d'un gran interès.

Violeta Pitarch Marín