lunes, 12 de octubre de 2009

PER A QUÈ FARIES SERVIR LES NOVES TECNOLOGIES?

TASCA 2: SÓC MESTRE/A, NOVES TECNOLOGIES, PER A QUÈ?
-Per a què faries servir les noves Tecnologies?

Les Noves Tecnologies, cada vegada més, tenen una major aplicació en diversos camps de l’Educació, començant en l’etapa Infantil, seguint en els tres cicles que componen l’Educació Primària i amb una major i àmplia utilització en la Educació Secundària Obligatòria.

Per aquest motiu, cal que totes les persones, com jo, que després d’haver superat, fa un parell d’anys, les oposicions per tal de exercir el càrrec de mestre/a, cal que assistim i ens informem, contínuament, a través de diversos monòlegs, debats i conferències que plantegen certs professors/es amb interès per potenciar l’Ús de les Noves Tecnologies. Per tal de conscienciar-nos del fet que la implantació i el funcionament de les Noves Tecnologies en l’Educació, en aquest cas en Primària, és cada volta més necessària, per facilitar l’aprenentatge dels xiquets/es, deixant de banda aquells mecanismes tradicionals que condicionen la forma de com instruir i educar a l’alumnat, sense deixar certa llibertat tan als mestres com als alumnes en el procés d’ ensenyament–aprenentatge. Els models tradicionals educatius, com són l’ús de la pissarra manual, les llibretes, els llibres de text..., s’oposen a les Noves Tecnologies.

Les Noves Tecnologies de l’Educació, fan referència a tot aquell conjunt de mecanismes de caire informàtic-digital aplicades al camp educatiu. Respecte a tot aquest conjunt ampli caben mencionar les següents: l’ús d’una pissarra digital, llibres de text electrònics, premsa electrònica, treballar en la Plataforma Moodle...

En l’Educació Primària, posseeix una gran rellevància el tractament de la informació i la competència digital.

Per tal de realitzar una mena de reflexió sobre la importància i la aplicació de les Noves Tecnologies en la Educació, cal abordar, minuciosament, cadascuna de les àrees tractades en el període de la Educació Primària.
-L’Àrea de Llengua, contribueix en quant que proporciona coneixements i destreses per a la recerca, selecció, tractament de la informació i comunicació, per tal de comprendre la informació lingüística, la seua estructura textual, i per a facilitar la producció oral i escrita. En l’àmbit lingüístic, tan en el cas de la llengua castellana com en valencià, cal fer ús de suports electrònics en la creació i formalització de textos.

D’altra banda, els nous mitjans de comunicació digitals que sorgeixen, contínuament, impliquen un ús social i col·laboratiu de l’escriptura i en l’aprenentatge de les llengües.

A més, cal tenir en compte, que un dels objectius, segons el DOCV, de l’àrea lingüística, consisteix a usar els mitjans de comunicació social i les tecnologies de la informació per tal d’obtenir, interpretar opinions diverses i com a un bon instrument de treball i d’aprenentatge.

Els mestres hem de prendre certa iniciativa en la utilització dirigida de les TIC i del funcionament de les biblioteques, per tal d’obtenir informació i models per a la composició escrita. A més els xiquets/es, en aquesta àrea, han d’iniciar-se en l’ús de diversos programes informàtics, adaptats en tot moment, al seu nivell.

D’altra banda, posseeix una gran importància, en el procés d’aprenentatge d’una llengua, en aquest cas el valencià o castellà, la utilització de documents videogràfics i sonors, a través dels quals, els xiquets/es siguen capaços d’obtenir, seleccionar i relacionar informacions rellevants.


-L’ Àrea de les Ciències Naturals i Socials.

Pel que fa a la competència en el Tractament de la Informació i competència digital, i la competència en comunicació lingüística, en bona part dels aprenentatges d’ aquesta àrea, s’utilitzen procediments que requerien diferents codis, formats i llenguatges pera la seua comprensió.

En l’Àrea de Coneixement del Medi o de les Ciències Naturals, cal utilitzar les TIC per a obtindre informació i com a instrument per a aprendre i compartir coneixements i valorar la seua contribució a la millora de les condicions de vida.

En aquesta Àrea, també es plasma un bloc sobre el camp de la Informàtica. En aquest camp s’han de tractar alguns apartats com són, la utilització bàsica de tractament de textos, presentació dels treballs en paper o suport digital i la recerca en Internet.

-L’Àrea Artística.

En aquesta àrea, a més de suggerir, a l’alumnat, models artístics, a fi d’ampliar les seues possibilitats de valoració de les manifestacions artístiques reconegudes per la cultura, també es important, la utilització de tecnologies de la informació i de la comunicació, les quals exerceixen la funció de provocar situacions creatives i d’ampliació del coneixement.

El tractament de la informació i la competència digital s’adquireix, en aquesta àrea, de l’ús de la tecnologia com a eina per mostrar processos relacionats amb la música i les arts visuals, amb la finalitat d’apropar als xiquets/es a la creació de produccions artístiques i a l’anàlisi de la imatge i el so i dels missatges que estos transmeten.

Un dels objectius o reptes, que proposa l’Artística, consisteix en el fet que els xiquets/es arriben a conèixer algunes de les possibilitats dels mitjans audiovisuals i les tecnologies de la informació i comunicació en què intervenen dos components: la imatge i el so.


-L’ Àrea d’Educació Física.

Esta àrea col·labora, des d’edats primerenques fins a la valoració crítica dels missatges referits al cos, procedents dels mitjans d’informació i comunicació, que poden danyar la pròpia imatge corporal. Per tant, des d’aquesta perspectiva, cal contribuir, en certa manera, a la competència sobre el tractament de la informació i la competència digital.

És necessari fer un bon ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació com a mitjà per tal de demanar informació, elaborar documents i fomentar un esperit crític per a obtenir informació relacionada amb l’ Educació Física, i per a establir intercanvi d’opinions amb l’alumnat d’altres centres docents.

-L’Àrea de Llengua Estrangera.

En aquesta àrea, la mestre/a haurà d’aconseguir, amb el màxim esforç i ingeni, que el xiquet/a reba la varietat de discursos, expressions usuals, matisos fonètics i prosòdics propis de les diferents situacions reals de comunicació, amb el suport dels mitjans audiovisuals convencionals i de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Aquesta àrea lingüística, com tota la resta, esta dividida en diferents Blocs Educatius.

Cal prestar certa atenció al Bloc 6, perquè,concretament, aquest es centra en la “Tecnologia de la Informació i de la Comunicació”. En aquesta àrea la Tecnologia de la informació i de la comunicació aconsegueix la seua pertinència màxima. La possibilitat de treballar directament amb textos reals, accedir a productes culturals ja elaborats, comunicar-se amb parlants de la mateixa edat o participar en projectes conjunts, a més de l’atracció intrínseca que tenen per als joves aprenents, fan de les TIC un context global que atorga integrés i rellevància a tot un conjunt d’activitats que poden ser realitzades fàcilment en la classe de llengua.

D’ altra banda, cal iniciar, als xiquets/es, en la utilització de programes informàtics educatius per a llegir i escriure missatges senzills. A més, cal fer un ús progressiu de les noves tecnologies de la informació i comunicació per tal d’introduir i reforçar els aprenentatges de la llengua estrangera.

També és important que entre els xiquets/es es reflexe un cert interès per una progressiva utilització personal de les Tecnologies de la Informació i Comunicació com a mitjà de contacte amb altres cultures i parlants, d’accés a la informació en altres llengües i d’auto aprenentatge.

Amb un esforç, tan per part dels mestres/es com de l’alumnat, cal intentar utilitzar algunes estratègies que afavorisquen el procés d’aprenentatge com: l’ús de recursos visuals i gestuals, realitzar qüestions pertinents per tal d’obtenir informació, demanar aclariments, utilitzar diccionaris bilingües i monolingües, buscar, recopilar i organitzar informació en diferents suports, utilitzar les tecnologies de la informació i comunicació per a contrastar i comprovar informació, i identificar alguns aspectes que ajuden a aprendre millor.


-L’ Àrea de Matemàtiques.

Les Matemàtiques contribueixen al tractament de la informació i a la competència digital en diversos sentits. D’una banda perquè proporcionen destreses associades a l’ús dels nombres, com ara la comparació, l’aproximació o les relacions entre les diferents formes d’expressar-los, facilitant així la comprensió d’informacions que incorporen quantitats o mesures. La iniciació en l’ús de les calculadores i d’altres tecnologies per a facilitar la comprensió de continguts matemàtics està també unida al desenrotllament de la competència digital.

A més, resulta imprescindible, utilitzar de forma adequada els mitjans tecnològics tant en el càlcul com en la recerca, tractament i representació d’informacions diverses, així com per a l’ampliació dels continguts matemàtics i la seua relació amb altres àrees corresponents a l’Educació Primària.

Resumint, arribem a la conclusió, que en totes les Àrees pot tindre un ús eficaç el ús de les Tecnologies d’Informació i Comunicació. A mesura que va passant el temps, els mestres que facen servir les Noves Tecnologies deixaran d’una banda els mètodes tradicionals.

Violeta Pitarch Marín. 2n Magisteri Primària.

Curs: 2009/10


No hay comentarios: